shantaram

A text adventure in python, by shantaram